XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXZTA v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 K4WSX YSF Reflector  /  Service uptime: 97 days 19:21:55
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
junkymail524@yahoo.com