XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXZTA v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 K4WSX YSF Reflector  /  Service uptime: 97 days 20:44:49
junkymail524@yahoo.com